KVALITET DIGITALNOG ŽIVOTA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2023.

Globalno istraživanje kojim je obuhvaćena i Bosna i Hercegovina o kvaliteti digitalnog blagostanja u 121 zemalja (92% svjetske populacije) je sprovela kompanija Surfshark. Ova studija indeksira zemlje posmatrajući pet osnovnih stubova koji definišu digitalni kvalitet života.

DQL indeks (eng. Digital Quality Life Index) se izračunava posmatranjem uticaja pet osnovnih stubova: pristupačnost interneta, kvalitet interneta, e-infrastruktura, e-sigurnost, e-vlada.

Bosna i Hercegovina zauzima, prilično loše, 84. mjesto od 121 zemalja koje su obrađene u sklopu istraživanja.

Ako to poredimo sa prošlogodišnjim istraživanjem utvrdićemo da je Bosna i Hercegovina pala za 4 mjesta što ukazuje da se na unaprjeđenju komponenti koje se analiziraju u istraživanju nije puno toga uradilo. Ako posmatrao index rangiranja on iznosi 0.39 što ukazuje više na stagnaciju nego pad, obzirom da je prošlogodišnji index rangiranja iznosio 0.38 a broj zemalja koji se analizirao je iznosio 117.

Ako posmatramo poziciju u Europi, Bosna i Hercegovina se nalazi na zadnjem 38. mjestu.

Pojedinačni indikatori i pozicija Bosne i Hercegovine u odnosu na njih su prikazani na slikama dole. Ono što je indikativno da smo doživjeli najveći pad u području kvaliteta interneta od čak 22 mjesta te u području Cyber sigurnosti od 10mjesta. Ti podaci ukazuje na čemu u narednom periodu moramo i najviše raditi.

Detaljan pregled istraživanja i uvid u korištene metodologije možete pogledati na: surfshark.com